ADITIVUM DO BENZÍNU ČISTIČ PALIVOVÉHO SYSTÉMU

 • Čistí celý palivový systém od škodlivých karbonových úsad
 • Vhodný pro všechny benzinové motory (včetně vstřikovacích)
 • Snižuje spotřebu pohonných hmot a emise výfukových plynů
 • Udržuje palivový systém čistý
Skladem
Kód: 110
Značka: Redex
109 Kč
Kategorie: Aditiva
Záruka: 1 rok
250 ml:

 • Čistí celý vstřikovací systém od škodlivých karbonových usazenin, poskytuje potřebné mazání pro paliva s nízkým obsahem síry, snižuje bod tuhnutí nafty a tvorbu parafinů
 • Zvyšuje cetanové číslo nafty, zabraňuje korozi
 • Vhodné pro všechny vznětové motory, včetně motorů s DPF a katalyzátory
 • Snižuje emise výfukových plynů a spotřebu pohonných hmot
 • Udržuje čistý palivový systém
 • Brání ucpání palivového filtru
 • Zabraňuje tvorbě emulze a zlepšuje odvodňování
 • Nepoškozuje palivový systém
 • Vhodné k pravidelnému používání

Pokyny k používání produktu

 • Sejměte víčko a fólii z horní části láhve.
 • Nalijte potřebné množství REDEX do nádrže při každém doplňování paliva.
 • 250ml Redexu ošetří 100l paliva (2.5ml na 1L)

Hořlavý. Nebezpečný při vdechování.Zdraví škodlivý při vdechování a při styku s kůží.Zdraví škodlivý při požití.Dráždí oči, dýchací orgány a kůži.Dráždí dýchací orgány.Podezření na karcinogenní účinky.Nebezpečí výbuchu při zahřátí v uzavřeném obalu.Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic.

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.